Đề thi giữa kỳ môn Tin Học Quản Lý

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Khoa Kinh Tế
Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN
TIN HỌC QUẢN LÝ
(Thời gian làm bài 60′ – Không được sử dụng tài liệu)

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu Quản Lý Nhân Sự gồm các lược đồ quan hệ sau :
NhanVien(MaNV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DienThoai, MaPhong) : Lưu trữ thông tin về tất cả nhân viên của doanh nghiệp, gồm : Mã nhân viên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, mã phòng mà nhân viên đó trực thuộc về.
PhongBan(MaPhong, TenPhong, TruongPhong, PhoPhong) : Lưu trữ thông tin về các phòng ban, gồm : Mã phòng, tên phòng, mã (nhân viên) của người trưởng phòng, phó phòng.
DuAn(MaDA, TenDA, KinhPhi, NgayBatDau, NgayKetThuc) : Lưu trữ thông tin về các dự án được triển khai, gồm : Mã dự án, tên dự án, kinh phí cấp cho dự án, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
NhanVien_DuAn(MaNV, MaDA) : Cho biết nhân viên nào được phân bổ tham gia những dự án nào.

Câu 1.
(a) Vẽ mô hình thực thể và mối kết hợp của lược đồ trên.
(b) Lược đồ CSDL ở trên chỉ cho phép mỗi phòng ban có đúng 1 trưởng phòng và 1 phó phòng. Nếu cơ cấu doanh nghiệp cho phép mỗi phòng ban có thể có nhiều phó phòng, anh/chị hãy đề xuất thay đổi CSDL để có thể quản lý được thông tin này.

Câu 2. Viết câu truy vấn SQL để thực hiện các yêu cầu tác nghiệp sau :
(a) Lập danh sách toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp. Danh sách gồm các thuộc tính : Mã phòng, tên phòng, mã nhân viên, tên nhân viên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại.
(b) Lập danh sách phòng ban, gồm các thuộc tính : Mã phòng, tên phòng, tên người trưởng phòng, tên người phó phòng.
(c) Lập danh sách các dự án đang diễn ra (nghĩa là đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc). Danh sách gồm các thuộc tính : Tên dự án, kinh phí được cấp, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời hạn (số ngày) còn lại.
(d) Cho biết (/đếm) số nhân viên tham gia dự án có mã là DA01.
(e) Lập danh sách toàn bộ các dự án, gồm các thuộc tính : Mã dự án, số nhân viên tham gia.
(f) Lập danh sách dự án có các nhân viên tham gia đến từ nhiều hơn một phòng ban.
(g) Lập danh sách nhân viên đang phải tham gia cùng lúc từ 3 dự án trở lên

Giáo viên phụ trách
Nguyễn Duy Nhất

 

Advertisements

2 phản hồi

 1. Neu co bai giai vui long post len cho cac anh chi em cung tham khao. Thanks

 2. CAÂU 1:
  a.

  b.

  CAÂU 2:
  a.
  SELECT MaNV, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, Sodienthoai, Maphong, Tenphong
  FROM NhanVien, PhongBan
  WHERE NhanVien.Maphong = PhongBan.Maphong
  b.
  SELECT Maphong, Tenphong, Truongphong AS Ten truong phong, Phophong AS Ten pho phong
  FROM NhanVien, PhongBan
  WHERE NhanVien.Maphong = PhongBan.Maphong
  c.
  SELECT TenDA, Kinhphi AS Kinh phi ñuoc cap, NgayBatDau, NgayKetThuc, Thoigianconlai
  FROM DuAn
  WHERE THoigianconlai = NgauKetThuc-NgayHienHanh
  d.
  SELECT NhanVien DA01, SUM (MaNV) AS TOTAL(MaNV)
  FROM DuAn, NhanVien_DuAn LEFT JOIN DuAn.MaDA = NhanVien_DuAn.MaDA
  WHERE MaDA = DA01
  e.
  SELECT MaDA, COUNT( MaNV) AS Sonhanvienthamgia
  FROM DuAn, NhanVien_DuAn
  WHERE DuAn.MaDA = NhanVien_DuAn.MaDA
  GROUP BY MaDA
  f. khong biet lam.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: